Týdenní plán od 22. 5. do 26. 5. 2023

Český jazyk

 • Slovní druhy – zájmena a příslovce.
 • Opakujeme přídavná jména, slovesa a podstatná jména.
 • Fixace vyjmenovaných slov.
 • Čtení: práce s textem prózy.

Anglický jazyk

 • I am wearing.

Matematika

 • Dělení a násobení mimo obor násobilky.
 • Slovní úlohy.
 • G: opakování učiva, konstrukce trojúhelníku.

Prvouka

 • Lidské tělo a jeho stavba.

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodním materiálem.

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresů.
 • Poznávání a zachycování podoby přírody.

Hudební výchova

 • Výrazové prostředky v hudbě. Poslech.

Tělesná výchova

 • Plynulý rozběh, rychlý odraz, švih paže – skok vysoký a skok do dálky.

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 23. 5.  návštěva měšťanského domu – dramatické vystoupení dětí ze ZUŠ.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Přídavná jména  Opakování- příklady s tajenkou Člověk a kostra
Zájmena Matematická pětiminutovka Člověk a svaly
Podstatná jména Dělení se zbytkem Vnitřní ústrojí člověka
Vyjmenovaná slova Zašifrovaná slova
Vyjmenovaná slova po V
Vyjmenovaná slova po Z

 

Back To Top