Týdenní plán od 29. 2. do 4. 3. 2016

 

Český jazyk

 • Procvičování vyjmen. slov po b, l, m, p, s
 • Slovesa – určování osob, čísla , času
 • Čtení – nácvik tichého čtení, mimočítanková četba
 • Sloh – pozvánka

Anglický jazyk

 • Greg´s flat

Matematika

 • Písemné odčítání trojciferných čísel
 • Prověřování násobilky
 • Převody jednotek délky, hmotnosti a objemu
 • Geo – rýsování kružnic

Prvouka

 • Živé organismy 
 • Houby
 • Pokusy

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – klobouk

Výtvarná výchova

 • Využití rýsování kružnic – fantazie barev

Hudební výchova

 • Procvičování rytmu, písnička o jaru

Tělesná výchova

 • Posilování svalů trupu, cvičení na žebřinách, cv. s plnými míči, šplh, přeskoky švihadla, míč. hry

Doplňující informace pro rodiče

V úterý ve 13.30 hod. recitační soutěž – školní kolo.

Ve čtvrtek 3. 3. konzultační třídní schůzka od 15.30 do 17.30 hod.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Úkoly k procvičování učiva

 

Jazyk český   Matematika  Angličtina
Procvičuj Opakuj Nábytek
    Pexeso
    Roztřiď
Back To Top