Týdenní plán od 29. 2. do 4. 3. 2016

Český jazyk

  • Slovesa – osoba, číslo, čas, vyjmenovaná slova po S

Anglický jazyk

  • In the street – slovní zásoba

Matematika

  • Písemné odčítání do 1000, násobení a dělení, zaokrouhlování, jednotky délky, hmotnosti a objemu

Prvouka

  • Planety – TESTÍK na výčet, Živé organismy

Pracovní činnosti

  • Škraboška – maska na karneval

Výtvarná výchova

  • Písmo ve VV

Hudební výchova

  • Sangvinici – poslech, hra na flétnu, moderní tanec

Tělesná výchova

  • Soutěže, pohybové hry

 

Doplňující informace pro rodiče

  1. V úterý 1. 3. od 13:30 proběhne školní kolo recitační soutěže – komunitní centrum.
  2. Ve čtvrtek 3. 3. se konají třídní schůzky.

Odkazy k procvičování učiva

 Český jazyk  Matematika  Anglický jazyk
 Kategorie sloves – os., čís., čas  Násobilka  Šibenice
 Vyjmenovaná slova po S  Zaokrouhlování  Procvičování

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top