Týdenní plán od 29. 2. do 4. 3. 2016

Český jazyk

 • Slovní druhy – předložky
 • Dě, tě, ně
 • Věta, souvětí

Čtení

 • Výrazné čtení s přednesem
 • Dramatizace
 • Recitace – školní kolo
 • Společná četba

Psaní

 • Opis, přepis
 • Opakování číslic
 • Diktát vět

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem
 • Písemné sčít. a odčítání
 • Příklady se závorkou
 • Slovní úlohy
 • G – přesnost měření úseček

Prvouka

 • Kalendář přírody – jaro

Pracovní vyučování

 • Krmítko do soutěže – návrhy
 • Stavby ze stavebnice

Výtvarná výchova

 • Dokončení započatých výtv. prací
 • Dotváření přírodnin na základě představ

Hudební výchova

 • Hudební teorie
 • Taneční hry

Tělesná výchova

 • Posilování, švihadla
 • Manipulace s míčem
 • Pohybové a míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte psací, rýsovací a kreslící potřeby.
 2. V úterý od 13.30 asi do 15.30 proběhne školní kolo recitační soutěže – vybraní žáci se dostaví do komunitního centra v 13.25 ( s sebou vzít text).
 3. Ve čtvrtek 3. 3. od 15.30 proběhnou konzultační třídní schůzky.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Dě, tě, ně Násobky 2  Jaro Tvoříme
Oprav chyby Motýlci  Jarní květiny Změř úsečky
Doplň Sčítej  Poznej  
Předložky Odčítej  Ptáci na jaře  
Slovní druhy Pětiminutovky    
Diktát Souboj preclíků    
Back To Top