Týdenní plán od 29. 2. do 4. 2. 2016

Český jazyk

 • Pravopis koncovek přídavných jmen
 • Procvičování koncovek podst. jm.
 • Procvičování – shoda podmětu s přísudkem
 • Řečnická cvičení

Český jazyk – sloh

 • Výklad

Anglický jazyk

 • Revision – present simple questions

Matematika

 • Desetinná čísla – zaokrouhlování
 • Krychle a kvádr

Vlastivěda

 • Sousední státy ČR

Přírodověda

 • Opakování učiva

Pracovní činnosti

 • Linoryt

Výtvarná výchova

 • Kresba do soutěže  -„Voda jako povolání“

Hudební výchova

 • Reakce na hudbu

Tělesná výchova

 • Sportovní hry
 • Gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

3. 3. se konají informativní třídní schůzky od 15,30 hod do 17,30 hod.

                                       Grčková Ludmila, třídní učitelka

matematika

český jazyk

desetinná čísla přídavná jm.
Back To Top