Týdenní plán od 22. 2. do 26. 2. 2016

Český jazyk

 • Přídavná jména
 • Procvičování slovních druhů, podst. jm.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Present simple – negative

Matematika

 • Desetinná čísla – sčítání, odčítání, zaokrouhlování
 • Písemné děl. dvojcif. čísly

Vlastivěda

 • Státy Evropy

Přírodověda

 • Obratlovci

Pracovní činnosti

 • Linoryt

Výtvarná výchova

 • Voda jako povolání

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • G dur

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

3. 3. se budou konat konzultační třídní schůzky od 15,30 do 17,30 hod.

                                  Grčková Ludmila, třídní učitelka

český jazyk

matematika

shoda desetinná čísla
Back To Top