Týdenní plán od 29. 11. do 3. 12. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova  – opakování a procvičování učiva
 • Procvičování pravopisných jevů: předložka, předpona, souhláskové skupiny
 • Slovní druhy – slovesa (slovesný čas)
 • Recitace, četba vlastní knihy a zápis do čtenářského sešitu

Sloh

 • Popis děje

Matematika

 • Čísla do 10 000
 • Písemné násobení a dělení jednociferným dělitelem (do 10 000)
 • G – pravý úhel

Vlastivěda

 • Orientace na mapě
 • Pohoří, hory, nížiny ČR

Přírodověda

 • Rostliny semenné – stavba těla (list a květ)

Pracovní činnosti

 • SVČ Krnov – tradice Vánoc

Výtvarná výchova

 • SVČ Krnov – tradice Vánoc

Hudební výchova

 • Vánoční písně a koledy
 • Poslech – J. J. Ryba

Tělesná výchova

 • Roznožka
 • Cvičení na posilování těla

 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče.

 1. V pátek 3. 12. SVČ Krnov
 2. Sledujte zprávy na Edupage.
 3.  K procvičování učiva využívejte odkazy z plánu.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top