Týdenní plán od 22. 11. do 26. 11. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova  – opakování a procvičování učiva
 • Procvičování pravopisných jevů: předložka, předpona, souhláskové skupiny
 • Slovní druhy
 • Recitace

Sloh

 • Popis věci

Anglický jazyk

 • Obohacování slovní zásoby

Matematika

 • Čísla do 10 000
 • Písemné násobení a dělení jednociferným dělitelem (do 10 000)
 • G – rýsování rovnoběžek – procvičení

Vlastivěda

 • Minulost naší obce – beseda s pamětnicí
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Rostliny semenné – stavba těla (kořen, stonek)

Pracovní činnosti

 • Šití

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Vánoční písně a koledy
 • Poslech – J. J. Ryba

Tělesná výchova

 • Roznožka
 • Cvičení na posilování těla

Doplňující informace pro rodiče.

 1. Sledujte zprávy na Edupage.
 2.  K procvičování učiva využívejte odkazy z plánu.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top