Týdenní plán od 29. 11. do 3. 12. 2021

Český jazyk

 • Slovesa – shrnutí
 • Určování podmětu a přísudku ve větě
 • Shoda podmětu s přísudkem

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Dělení dvojciferným dělitelem
 • Slovní úlohy
 • Obsah obdélníka a čtverce, jednotky

Vlastivěda

 • Okupace, 2. svět. válka

Přírodověda

 • Třídění organismů, třídění rostlin

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Čertí postava

Výtvarná výchova

 • Pohádková hlava

Hudební výchova

 • Písnička Mikuláš

Tělesná výchova

 • Překážkový běh, šplh

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte přípravu na výuku.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Vlastivěda Přírodověda
Dělení Podmět a přísudek 2. svět. válka Prezentace
Římské číslice Slovesný způsob Křížovka Třídíme rostliny
Back To Top