Týdenní plán od 28. 9. do 2. 10. 2015

 

Český jazyk

 • Slovesa, podstatná jména, vlastní jména
 • Párové souhlásky uvnitř slov
 • Čtení – text zpaměti, hlasité čtení po domácí přípravě
 • Psaní – podle písanky s. 7 – 10

Anglický jazyk

 • Opakování 1. kapitoly Welcome to Happy Street , At school (ve škole)

Matematika

 • Prověřování znalosti nás. a děl. do 50
 • Násobky čísla 6
 • Geometrie – polopřímka

Prvouka

 • Dopravní značky – prověřování znalosti podle prac. sešitu
 • Naše obec – části, orientační body a významné budovy

Pracovní činnosti

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Tiskátka z jablíček – ubrousek

Hudební výchova

 • Hudební nauka – zápis not c1 – a1
 • Slova písní  Beskyde,.. a  Pekla vdolky – prověření znalosti

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik – 30.9. – odjezd v 7.25 hod.

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte úkoly a jejich vypracování, denně chystat věci podle rozvrhu.Kontrolujte pouzdra – ostrouhané tužky a pastelky.

Dosud nemají všichni žáci obalené učebnice. Procvičujte rychlost násobilky a dělení do 50.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Úkoly k procvičení učiva

Matematika Jazyk český Prvouka
Násobky 6 Opakuj Domov
Úsečka Doplň Vyzkoušej
Back To Top