Týdenní plán od 21. 9. do 25. 9. 2015

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí – opakování

Anglický jazyk

 • Číslovky + slovní zásoba 1. lekce: Welcome to Happy Street

Matematika

 • Násobení a dělení 2,3,4, sčítání a odčítání do 100 – slovní úlohy, příklady se závorkami

Prvouka

 • Pravidla chování, mezilidské vztahy, opakování bezpečnosti

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodninami (děti si přinesou hrst trávy a trošku šípků nebo jeřabin)

Výtvarná výchova

 • Přírodniny – tuš

Hudební výchova

 • Mazurka, menuet, hra na flétnu

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, zdravotní cvičení, posilovací cviky

Doplňující informace pro rodiče

 1. Děti si na pátek do PV přinesou hrst suché trávy a trošku jeřabin či šípků.
 2. Rodiče, kteří nebyli na třídních schůzkách si nastudují školní řád na stránkách školy, děkuji.
 3. Prosím o kontrolu obalení knih a sešitů.
 4. Upozorňuji na zapomínání pomůcek na výuku! Prosím o kontrolu.
 5. V letošním roce se již nesbírají elektrospotřebiče, pouze baterie a vršky.
 6. Nemocným žákům je prostřenictvím ELKY zasíláno tzv. probrané učivo, děti zdravé (ty, co do školy chodí) toto nevypracovávají.
 7. Probrané učivo bude nemocným žákům posíláno nejdříve po třech dnech, nejpozději koncem týdne.

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Věta jednoduchá x souvětí Násobení 2,3,4 Numbers – čísla
    Balónky

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top