Týdenní plán od 28. 3. do 1. 4. 2022

Český jazyk

 • Číslovky
 • Určování zájmen
 • Větný rozbor

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Procvičování desetinných čísel, zlomků a převodů jednotek
 • Procenta v příkladech
 •  Slovní úlohy
 • Geo – rovinné útvary, úhly

Vlastivěda

 • ČR – podle mapy hory, nížiny, řeky

Přírodověda

 • Dýchací soustava

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Pletení pomlázky

Výtvarná výchova

 • Dekorativní prvky

Hudební výchova

 • Jarní písnička

Tělesná výchova

 • Gymnastika, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Promítání 3D kina bude v úterý 12. 4. první vyuč. hodinu – cena 100Kč – doplatit, kdo ještě nezaplatil na EduPage.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Vlastivěda Přírodověda
Převody jednotek Zájmena Praha Dýchací soustava
Sčítání  Opakuj Vodstvo ČR
Zlomky Přídavná jména – koncovky Hory Vlastivěda – hory
Back To Top