Týdenní plán od 28. 3. do 1. 4. 2022

Český jazyk

 • Shrnutí podstatných jmen
 • Vyjmenovaná slova s slovní druhy
 • Společná četba, referáty.

Český jazyk – sloh

 • Popis činnosti

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Opakování jednotek – objemu, délky, hmotnosti a času
 • Slovní úlohy
 • Obvod čtverce

Vlastivěda

 • Počátky křesťanství
 • Panovníci rodu Přemyslovců

Přírodověda

 • Ekosystém park

Informatika

 • Dle vyučujícího

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – jarní výzdoba školy

Výtvarná výchova

 • Nalování k zápisu

Hudební výchova

 • Opakování not
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Pohybové a sportovní hry
český jazyk vyjmenovaná slova 2 matematika jiné
doplň správně slovní úlohy Hv – jaro dělá pokusy
slovní druhy početní operace Velikonoce
vyjmenovaná slova převody
Back To Top