Týdenní plán od 14. 3. do 18. 3. 2022

Český jazyk

 • Vzory rodu mužského – muž , stroj
 • Procvičování pravopisu – koncovky podstatných jmen

Český jazyk – sloh

 • Zpráva a oznámení

Anglický jazyk

 • Dle zadání vyučujícího

Matematika

 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času
 • Přímá úměrnost

Vlastivěda

 • Sámova říše
 • Počátky křeťanství

Přírodověda

 • Ekosystém louka

Informatika

 • Dle zadání vyučujícího

Pracovní činnosti

 • Papírořes

Výtvarná výchova

 • Kresba pro papírořez

Hudební výchova

 • Nácvik tanečku pro vystoupení

Tělesná výchova

 • Bruslení
 • Sportovní hry
český jazyk matematika
doplň správně převáděj
urči jednotky objemu
koncovky podstatných jmen jednotky objemu 2
diktát jednotky času
Back To Top