Týdenní plán od 28. 3. do 1. 4. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Hláska a písmeno F.
 • Čtení s porozuměním.
 • Doplňkové texty.
 • Slabikář str. 34-37.

Psaní

 • Písmeno h, slabiky a slova s h.
 • Písanka 2. díl str. 28-31.
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát.

Matematika

 • Upevňování sčítání a odčítání do 10.
 • Vyvození a psaní čísel 11-15.
 • Porovnávání čísel, orientace na číselné ose.
 • Čas na ručičkových a digitálních hodinách.
 • PS str. 1-4.

Prvouka

 • Jarní sporty dětí.
 • Velikonoce.

Pracovní vyučování

 • Ovečka – dokončení práce.

Výtvarná výchova

 • Jarní hry dětí – vztah postavy a prostředí.

Hudební výchova

 • Hudební hádanky, správné dýchání při zpěvu.

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti.
 • Skoky přes švihadlo.

Doplňující informace pro rodiče

 • Kontrolujte dětem pravidelně pomůcky do vyučování – fixy na tabulku, vyčištěné fólie, ostrouhané tužky a pastelky, lepidlo!
 • Trénujte pamětné počítání, pravidelně čtěte.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Fotky s příběhem – Kočka Hodiny – pexeso Mláďata
Fotky s příběhem – Opice Počítej zábavné úkoly Velikonoce – dvojice
Doplňovačka Číselná osa Svátky jara
Rébusy Učíme se hodiny Pašijový týden
Popisy obrázků Jak se pomlázky ztratily
Hláska a písmenko F
Přepis slabik
Píšeme slova s c
Psací h

 

Back To Top