Týdenní plán od 28. 3. do 1. 4. 2022

Český jazyk

 • Opakování slovních druhů
 • Slovesa
 • Procvičování velkých písmen

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací

Psaní

 • Přepis krátkých textů

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem
 • Písemné odčítání
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Ptáci a jejich hnízda
 • Hospodářská zvířata

Pracovní vyučování

 • Velikonoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření skutečnosti

Hudební výchova

 • Taneční hry se zpěvem

Tělesná výchova

 • Výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu

Doplňující informace pro rodiče

 • Objednala jsem dětem na pondělí 11. dubna 3D kino, Vstupné 100 Kč zaplatím ze sponzorského daru.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Podstatná jména Odčítání s přechodem Ptáci – poznávačka
Měkké a tvrdé souhlásky Puzzle  Ptáci – šibenice
Podstatná jména Odčítání s přechodem Hnízda
Předložky Sčítání a odčítání s přechodem
Předložky Odčítání s přechodem na čas
Spojky
Back To Top