Týdenní plán od 28. 3. do 1. 4. 2016

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po V
 • Opakování slovních druhů

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Dělení se zbytkem – dělení 2, 3

Prvouka

 • Určování rostlin podle obrázku
 • Popis rostlin a dělení rostlin
 • Pracovní listy

Pracovní činnosti

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Malba

Hudební výchova

 • Písničky k tanci, nová písnička ze zpěvníku

Tělesná výchova

 • Posilování, šplh, nácvik košíkové, přeskoky a výskoky švédské bedny – cvičení odrazu

Doplňující informace pro rodiče

Nezapomeňte na cvičební úbor a přezůvky.

V pátek 8. dubna vystoupí v naší tělocvičně kouzelnice sestry Solawovy a nejlepší kouzelník z celé České republiky, začátek je v 16 hodin a jste všichni srdečně zváni!

 Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika  Jazyk český  Prvouka 
Dělení Vyjmenovaná slova  Rostliny
Procvičuj si Diktáty Určuj
Back To Top