Týdenní plán od 28. 2. do 4. 3. 2022

Čtení

 • Skládání slov a vět z probraných písmen
 • Čtení malého psacího písma
 • Hláska a písmeno B, b
 • Čtecí list s úkoly
 • Seznámení s písmenem Č
 • str. 12-16

Psaní

 • Slabiky a slova s malým d
 • Opis, přepis, diktát
 • Nácvik malého písmene k
 • Slabiky s písmenem k
 • str. 7-11

Matematika

 • Vyvození čísla 10
 • + v oboru do 10
 • Porovnávání a rozklad čísel
 • Orientace na číselné ose, zobrazování čísel na ní
 • Geometrické tvary
 • str. 45-49

Prvouka

 • Roční období
 • Jaro – proměny v přírodě
 • Jarní počasí, oblečení
 • str. 45-46

Pracovní vyučování

 • Základy pěstování ze semen, setí

Výtvarná výchova

 • Druhy umění

Hudební výchova

 • Hra na rytmické hudební nástroje
 • Hudební pohádka

Tělesná výchova

 • Základní pravidla osvojovaných her

Doplňující informace pro rodiče

Prosím o pravidelnou kontrolu pouzder (ostrouhané tužky, pastelky…) a pomůcek do vyučování (fix na tabulku, lepidlo, nůžky…)

Odkazy k procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka Jiné
Ano/ne Rozklady čísel Roční období Zvuk a tón
Hledej B Sčítej do 10 Jaro, počasí Lidové písně
Seřaď slova Číselná osa Přiřaď roč. období
Rébusy Slovní úlohy
Poskládej slovo Sudoku

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top