Týdenní plán od 21. 2. do 25. 2. 2022

Čtení

 • Čtení slov, vět – skládání ze složek
 • Opakování velkých a malých písmen
 • Čtení psacích písmen
 • Hláska a písmeno H, h
 • Čtení s porozuměním, zapamatování textu
 • str. 5-11

Psaní

 • Písanka 2. díl
 • Nácvik malého psacího z
 • Slabiky a slova se z
 • Malé d
 • str. 1-6

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 9
 • Rozklad čísel, porovnávání
 • Matematické řetězce
 • Pyramidy, obchodování
 • Slovní úlohy
 • str. 41-44

Prvouka

 • Opakování kapitoly „Člověk“
 • Lidské tělo, denní režim
 • Hygiena, stravování
 • Nemoc, úraz
 • Volný čas, zájmy
 • str. 44

Pracovní vyučování

 • Práce s textilem: lepení, stříhání

Výtvarná výchova

 • Porovnávání přírodních útvarů, rozlišování tvarů, barvy, struktury

Hudební výchova

 • Hra na tělo

Tělesná výchova

 • Tance založené na taneční chůzi a běhu

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí si děti nezapomenou přinést cvičební úbor. Prosím o pravidelnou kontrolu pouzder a pomůcek do vyučování.

Denně procvičujte čtení.

Odkazy k procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka Jiné
Čti slova Rozklad čísel Lidské tělo  Zvuk a tón
Kvíz – čti +, – do 9 Nemoc, úraz Lidové písně
Najdi H Vyber výsledek Jsem nemocný/á
Slovní fotbal Opakuj Najdi dvojice
Poskládej slovo Početní křížovky Volný čas

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top