Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2016

Český jazyk

 • Procvičování pravopisných jevů – předložka, předpona, souhláskové skupiny
 • Vyjmenovaná slova

Český jazyk – sloh

 • Příprava písemné slohové práce

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Písemné sčítání, odčítání
 • Písemné násobení a dělení
 • Geo – rýsování rovnoběžek, kolmic a kružnic

Vlastivěda

 • Pověsti naší obce, pověsti okolních obcí

Přírodověda

 • Semenné rostliny – stavba těla – kořen a stonek

Pracovní činnosti

 • Příprava výzdoby k adventu

Výtvarná výchova

 • Řešení dekorativní plochy symetricky

Hudební výchova

 • Poslech ukázek z hudebních děl
 • Opakování písní podle seznamu v sešitě

Tělesná výchova

 •  24. 11. 2 vyuč. hodiny – dopravní výchova – výuka teorie p. Skopalová

Doplňující informace pro rodiče

24. 11. Konzultační třídní schůzka – od 15.30 do 17.30 hod.

21. 12. Kino Krnov – pohádka, vybíráme 130 Kč

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika  Jazyk český 
Počítej Procvičuj
Back To Top