Týdenní plán od 27. do 31. května

Český jazyk

 • Procvičování – věta jednoduchá, souvětí
 • Větný rozbor
 • Slovní druhy
 • Pravopisné jevy
 • str. 133-135

Český jazyk – sloh

 • Četba ukázek, vyhledávání, rozbor

Anglický jazyk

 • Seznámení se slovesem a jeho záporem
 • was, werw, wasn´t, weren´t

Matematika

 • Řešení slovních úloh
 • Procvičování učiva z geometrie
 • Grafický násobek úsečky
 • str. 45-46, 52

Vlastivěda

 • J. A. Komenský
 • Život v českých zemích po třicetileté válce
 • str. 50-52

Přírodověda

 • Ekosystém potok a řeka
 • Práce s obrázkem, pracovní list
 • str. 67-68

Pracovní činnosti

 • Herbář – výroba karet a lepení rostlin (děti si mají přinést minimálně 5 vylisovaných rostlin)

Výtvarná výchova

 • Motýl – křídy

Hudební výchova

 • Instrumentální činnosti
 • Doprovod písní na Orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Atletika – skok daleký, hod míčkem, běh na 50 m

Doplňující informace pro rodiče

Dejte si do pořádku učební pomůcky, obalte sešity a knihy! Dbejte na přípravu do vyučování. Mnozí z vás si myslí, že už mají prázdniny… Přineste si zbývající věci na operku Karkulka.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top