Týdenní plán od 27. 9. do 1. 10. 2021

Český jazyk

 • Stavba slova – předpona x předložka
 • Procvičování učiva 3. ročníku
 • Vyjmenovaná a příbuzná slova
 • Diktát
 • Četba pohádek, čtenářská dílna

Český jazyk – sloh

 • Formální úprava textu
 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Obohacování slovní zásoby

Matematika

 • Násobení a dělení
 • Dělení se zbytkem
 • Slovní úlohy
 • Jednotky objemu a času
 • G – rovnoběžky, různoběžky, průsečík, střed úsečky

Vlastivěda

 • Státní svátky památná místa
 • Armáda ČR
 • Územní členění a samospráva

Přírodověda

 • Půda, Slunce – zopakování
 • Horniny a nerosty
 • Pokus – sopka (vyzkoušej jen pod dohledem dospělé osoby!)

Pracovní činnosti

 • Šití, obšívání

Výtvarná výchova

 • Podzimní krajina

Hudební výchova

 • Poslech ukázek z hudebních děl – B. Smetana
 • Délka not, noty – značky pro tóny
 • Zpěv

Tělesná výchova

 • Vytrvalostní běh.

  Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Doplňte potřebné platby.
 2. Doplňte chybějící pomůcky.
 3. V pondělí 27. 9. je ředitelské volno, v úterý 28. 9. státní svátek
 4. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top