Týdenní plán od 4. 10. do 8. 10. 2021

Český jazyk

 • Stavba slova – procvičování;
 • Diktát
 • Čtenářská dílna ve školní knihovně

Český jazyk– sloh

 • Formální úprava textu

Anglický jazyk

 • Obohacování slovní zásoby

Matematika

 • Písemné násobení
 • Dělení se zbytkem
 • Slovní úlohy
 • Jednotky objemu a času
 • G – přímky kolmé

Vlastivěda

 • Mapa, světové strany

Přírodověda

 • Horniny a nerosty

Pracovní činnosti

 • Zhotovení hračky podle předlohy

Výtvarná výchova

 • Řešení dekorativní plochy symetricky

Hudební výchova

 • Rytmus 2/4, 3/4
 • Hra na Orffovy nástroje, jednoduchý doprovod
 • Poslech B. Smetana

Tělesná výchova

 • Cvičení v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

 1. V  pátek 8. 10. plánujeme dopolední cvičení v přírodě.
 2. Doplňte chybějící pomůcky.
 3. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top