Týdenní plán od 20. 9. do 24. 9. 2021

Český jazyk

 • Stavba slova – předpona x předložka
 • Procvičování učiva 3. ročníku
 • Vyjmenovaná a příbuzná slova
 • Diktát
 • Četba pohádek, čtenářská dílna

Český jazyk – sloh

 • Formální úprava textu
 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Obohacování slovní zásoby

Matematika

 • Násobení a dělení
 • Dělení se zbytkem
 • Slovní úlohy
 • Jednotky objemu a času
 • G – rovnoběžky, různoběžky, průsečík, střed úsečky

Vlastivěda

 • Státní svátky památná místa

Přírodověda

 • Půda
 • Slunce

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem (origami)

Výtvarná výchova

 • Zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Poslech ukázek z hudebních děl
 • Délka not, noty – značky pro tóny
 • Zpěv

Tělesná výchova

 • Technika startu, nízký start, sprint

Doplňující informace pro rodiče

 1. Doplňte potřebné platby.
 2. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top