Týdenní plán od 27. 5. do 31. 5.

Český jazyk

 • Procvičování párových souhlásek
 • Párové souhl. z – s
 • Uč str, 101 – 102

Čtení

 • Hlasité čtení
 • Tiché čtení s porozuměním
 • Orientace v textu

Psaní

 • Písanka str. 3

Matematika

 • Násobení a dělení 2, 3, 4
 • Slovní úlohy a jejich zápis
 • Ge: měření v terénu

Prvouka

 • Přírodní společenství
 • Léto

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Vyjádření dle představ a fantazie

Hudební výchova

 • Taneční pohyby

Tělesná výchova

 • Závodivé hry
 • Překonávání překážek
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

V úterý pojedeme do divadla, první hodinu se budeme učit. Děti si vezmou svačinu, pití pouzdro, přezůvky.

Na pátek přinést vysouvací metr – 2m, 3m, 5m nebo pásmo – co doma máte.

                                                        Grčková L. tř. uč. 

Back To Top