Týdenní plán od 27. 3. do 31. 3. 2023

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména – mluvnické kategorie, koncovky
 • Společná četba, referáty

Český jazyk – sloh

 • Příprava slohové práce

Matematika

 • Jednotky objemu, času
 • Písemné i pamětné +, -, *, :
 • Slovní úlohy
 • G: osová souměrnost, čtverec a obdélník – rýsování a obvod

Vlastivěda

 • Panovníci z rodu Přemyslovců

Přírodověda

 • Ekosystém park

Informatika

 • Multimediální využití počítače
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Velikonoční zvyky
 • Velikonoční ozdoba

Výtvarná výchova

 • Členění přírodních objektů s pohledem do nitra

Hudební výchova

 • Noty, referáty
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Tanec na bázi skočné a přísuvné
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Překontrolujte a doplňte pomůcky podle zaslaného seznamu na EDU.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Slovní druhy, VS, podstatná jména: pády, vzory 1 , vzory 2, vzory 3, koncovky,

Písemné dělenínásobení; jednotky délky, hmotnosti, času, objemu,

Život za vlády prvních Přemyslovců, Vznik českého království, křížovka 1, opakování, křížovka 2, křížovka 3,

Jízdní kolo, cyklista, dopr. značky,

Park: rostliny , živočichové,

Back To Top