Týdenní plán od 2.6. do 6.6.

 

Český jazyk

 • Podmět a přísudek
 • Souvětí
 • Určování slovních druhů

Český jazyk – sloh

 • Náš školní výlet

Anglický jazyk

 • Minulý čas slovesa TO BE zápor

Matematika

 • Obsah a obvod geom. tvarů
 • Slovní úlohy
 • Geo – graf. sčít. a odčít. úseček
 • Písemné počítání do miliónu

Vlastivěda

 • Procvičování učiva – Marie Terezie a císař Rudolf II.
 • Pracovní listy k učivu

Přírodověda

 • Léčivé rostliny a poznávání rostlin
 • Poznávání rostlin na vycházce

Pracovní činnosti

 • Pasparty k obrázkům

Výtvarná výchova

 • Malování podle skutečnosti

Hudební výchova

 • Písničky

Tělesná výchova

 • Příprava na dopravní test – průkaz cyklisty, atletika

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte pouzdra a pomůcky do geometrie, nezapomínejte na domácí přípravu, žáci si mají nosit do čtení vlastní knížky

Výlet bude vyúčtován po zaplacení faktury za autobus. Budeme vybírat peníze na fotku a pracovní sešity do 5.třídy, informace budou na Elce.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top