Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9. 2022

Český jazyk

 • Odvozování předponami a příponami
 • Opakování pravopisu
 • Diktát

Český jazyk – sloh

 • Popis

Matematika

 • Písemné násobení a dělení
 • Jednotky délky
 • Slovní úlohy
 • G – trojúhelníková nerovnost

Vlastivěda

 • Lucemburkové
 • Husictví

Přírodověda

 • Člověk a přírodní zdroje
 • Nerudní suroviny

Informatika

 • Státní svátek

Pracovní činnosti

 • Využití přírodních materiálů

Výtvarná výchova

 • Podzim

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Kánon

Tělesná výchova

 • Hod, posilovací cviky

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 28. 9. je státní svátek.
 2. V úterý 4. 10. jedeme do Ostravy.
 3. Sledujte zprávy na Edupage.

 

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda
Stavba slova Písemné +, – Lucemburkové Horniny a nerosty
Přípony – ský, – cký Písemné dělení Opakování 1 Nerudní suroviny
Pravopis i, y G – trojúhelníková nerovnost Opakování 2 Kvíz
Opakování 3
Video
Back To Top