Týdenní plán od 26. 4. do 30. 4. 2021

Český jazyk

 • Procvičování VS po B, L, M, P, S, V, Z
 • Upevňování mluvnických kategorií u sloves  a podstatných jmen
 • Uč. str. 112-115 , PS str. 30-31, pracovní listy
 • Sl: Pořadí vět v příběhu
 • Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka 2.  str. 19
 • Čt: Čtení s porozuměním

Anglický jazyk

 • Colin in Computerland
 • Home sweet home
 • Unit test 7

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení na rychlost
 • Opakování dělení se zbytkem
 • Násobení a dělení násobků 10 jednocifernými čísly
 • G: Porovnávání úseček, střed úsečky, kružnice

Prvouka

 • Ochrana přírody, ohrožené druhy rostlin a zvířat
 • Prezentace vybraného živočicha

Pracovní činnosti

 • Zhotovení jednoduchého ozdobného předmětu

Výtvarná výchova

 • Zvířata kolem nás

Hudební výchova

 • Polka, polkový krok

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • V tomto týdnu prezenční výuka podle platného rozvrhu.
 • Testování žáků v pondělí a čtvrtek.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Back To Top