Týdenní plán od 19. 4. do 23. 4. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po Z
 • Opakování VS po B, L, M, P, S, V
 • Upevňování mluvnických kategorií u sloves  a podstatných jmen
 • Uč. str. 112-115, PS str. 29-31
 • Sl: Pořadí vět v příběhu
 • Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka 2.  str. 18
 • Čt: Čtení s porozuměním

Anglický jazyk

 • Colin in Computerland
 • Home sweet home

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení na rychlost
 • Opakování dělení se zbytkem
 • Násobení a dělení násobků 10 jednocifernými čísly
 • G: Porovnávání úseček, střed úsečky

Prvouka

 • Stavba těla živočichů
 • Třídění živočichů podle druhu potravy
 • Uč. str. 58-61

Pracovní činnosti

 • Popis činnosti

Výtvarná výchova

 • Obratlovec – kresba

Hudební výchova

 • Zpíváme si pro radost – vyber si a zpívej!

Tělesná výchova

 • Bezpečný pobyt v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

 • Školní výuka probíhá v tomto týdnu distanční formou.
 • Děti dodržují pravidla online výuky – účast, včasné přihlášení, plnění zadaných úkolů, odesílání domácích úloh v termínu.
 • Před vyučováním si všichni žáci připraví pomůcky podle informací v Edupage.
 • 21. 4. v čase 15:30-17:30 proběhne konzultační třídní schůzka – nutná rezervace (zpráva na Edupage, rodičovský účet).

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

 

Back To Top