Týdenní pán od 3. 5. do 7. 5. 2021

Český jazyk

 • Přídavná jména a zájmena
 • Procvičování VS po B, L, M, P, S, V, Z
 • Uč. str. 116-117 , PS str. 30-31, PS str. 6, 7, pracovní listy
 • Sl: Popis hračky, uč .str. 119
 • Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka 2.  str. 20
 • Čt: Čtení s porozuměním

Anglický jazyk

 • This is Pollyś jumper

Matematika

 • Násobení a dělení násobků 10 jednocifernými činitelem
 • Násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Uč. str. 25-28
 • G: Trojúhelník

Prvouka

 • Ochrana přírody, ohrožené druhy rostlin a zvířat
 • Člověk – vývoj
 • Uč. str. 64 a 65

Pracovní činnosti

 • Výrobek z papíru

Výtvarná výchova

 • Kresba, malba – maminka

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Posilování horních končetin – kliky, shyby, přitahování
 • Bezpečný pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 • Školní výuka probíhá v tomto týdnu distanční formou.
 • Děti dodržují pravidla online výuky – účast, včasné přihlášení, plnění zadaných úkolů, odesílání domácích úloh v termínu.
 • Před vyučováním si všichni žáci připraví pomůcky podle informací v Edupage.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Back To Top