Týdenní plán od 26. 3. do 30. 3.

Český jazyk

 • Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Psaní i/y po souhláskách
 • Procvičování slovních druhů

Čtení

 • Plynulé čtení se správnou intonací

Psaní

 • Opis básně

Matematika

 • Násobení a dělení 2
 • Slovní úlohy na násobení 
 • Geo –  měření na cm a mm

Prvouka

 • Jaro u vody a v lese

Pracovní vyučování

 • Zvířátka z vajíček

Výtvarná výchova

 • Ilustrace knížky Kocourek Modroočko

Hudební výchova

 • Procvičování písní a říkadel o jaru

Tělesná výchova

 • Skok z místa, přeskoky lavičky, člunkový běh, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Procvičujte stále počítání do sta zpaměti, denně hlasitě číst aspoň 10 minut. Na duben připravujeme pěveckou soutěž dětí z 1. stupně, 13.4. k nám zavítá divadlo Opava s pohádkou – vstupné 20Kč. Kontrolujte čistotu školních batohů!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top