Týdenní plán od 25.2. do 1.3.

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov po s
 • Určování  sloves a podstat.jmen
 • Čtení podle zadání
 • Psaní podle písanky

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • Vazba THERE IS…/IT IS IN

Matematika

 • Pamětné počítání do 1000
 • Opakování násobilky
 • Slovní úlohy
 • Geo – kružnice, tělesa

Prvouka

 • Živá příroda – základní život. podmínky
 • Dělení rostlin

Pracovní činnosti

 • Stavebnice

Výtvarná výchova

 • Malování na sklo

Hudební výchova

 • Hudební nauka, pís. Koulelo, se koulelo, Šly panenky silnicí

Tělesná výchova

 • Překážková dráha, stoj na rukou, vybíjená, posilování svalů trupu-plné míče

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 26.2. vyučování jen do 11.25hod. Kontrolujte známky na ELCE.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top