Týdenní plán od 25. do 29. června

Český jazyk

 • Procvičování a opakování učiva
 • Souvětí, věta jednoduchá
 • Cvičení v pracovních sešitcích

Anglický jazyk

 • Opakování

Matematika

 • Písemné +, –
 • Písemné násobení
 • Opakování – matematické minutovky

Prvouka

 • Opakování
 • Prázdniny v přírodě

Pracovní činnosti

 • Úklid třídy

Výtvarná výchova

 • Rozdávání výkresů

Hudební výchova

 • Hurá, budou prázdniny

Tělesná výchova

 • Pobyt venku, závodivé hry (v pondělí si děti odnesou cvičební úbory domů)

Doplňující informace pro rodiče

V pátek rozdávání vysvědčení – děti si přinesou fólie. Končíme v 8.30 hod., pak odcházejí domů nebo do školní družiny.

Přeji všem klidné a pohodové prázdniny plné slunečných dnů. Ve škole se opět uvidíme 3. září.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top