Týdenní plán od 18. do 22. června

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Opakování – slovní druhy, vyjmenovaná slova
 • Písemná práce
 • Vyprávění – školní výlet (písemně)
 • Čtení s porozuměním
 • Pokračování psaní v písance

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Písemné násobení jednociferným činitelem
 • Sčítání a odčítání do 1000
 • Písemné +, –
 • Cvičení v minutovkách
 • Tělesa
 • str. 152-155

Prvouka

 • Pohyb a zdraví
 • Rady na prázdniny
 • str. 72-73, PS str. 66-68

Pracovní činnosti

 • Zahradní rostliny
 • Vyšívání do papíru

Výtvarná výchova

 • Zážitek z výletu

Hudební výchova

 • Poslechy
 • Rocková hudba

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny – cvičení venku dle počasí

Doplňující informace pro rodiče

Stále vybíráme 95 Kč na prac. sešity do 4. roč.

Zkontrolujte vybavení pouzder a stav učebnic – poničené polepte, vygumujte…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top