Týdenní plán od 25. 4. do 29. 4. 2022

Český jazyk

 • Spojování vět v souvětí
 • Procvičování: koncovky přídavných a podstatných jmen, VS, shoda, číslovky
 • Synonyma, antonyma, homonyma

Český jazyk – sloh

 • Vypravování
 • Reklama

Anglický jazyk

 • Culture, English Across the Curriculum
 • Revision

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel deseti a stem
 • Sčítání a odčítání zlomků
 • Násobení desetinných čísel přirozeným číslem
 • G: přímky kolmé a rovnoběžné, jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Středočeský kraj
 • Karlovarský kraj

Přírodověda

 • Smyslová soustava

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Pěstování přísad

Výtvarná výchova

 • Práce dekorativní

Hudební výchova

 • Melodie vzestupná a sestupná
 • Akordy
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Atletika

Doplňující informace pro rodiče

 • Pravidelně kontrolujte dětem pomůcky, doplňte chybějící.
 • Do čtvrtku 28. 4. doplaťte 50,- Kč na malování tašek (peníze děti donesou mně, neplaťte na účet školy).
 • Doplaťte školní družinu, 50,- Kč na psaní ZAV, 30,- Kč na Vv.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

VJ x S, VJ x S 2, zájmena, přídavná jména, slovní druhy,

Desetinná čísla, geometrie,

Střední Čechy – mapa, obrázky, slepá mapa, opakování, Karlovarský kraj,

Močová soustava, smyslová ústrojí,

Back To Top