Týdenní plán od 25. 4. do 29. 4. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Slabiky BĚ, PĚ, VĚ, MĚ.
 • Čtení s porozuměním.
 • Doplňkové texty.
 • Slabikář str. 50-54.

Psaní

 • Písmena ch a f, slabiky a slova s ch a f.
 • Písanka 2. díl str. 41-46.
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát.

Matematika

 • Upevňování sčítání a odčítání do 10.
 • Sčítání a odčítání do 15.
 • Porovnávání a rozklad čísel.
 • Orientace v čase, určování půlhodin.
 • Pojem polovina.
 • Spojování bodů pomocí pravítka.
 • Geometrická tělesa – krychle, koule, kvádr, jehlan.
 • Stavby z krychlí.
 • PS str. 15-19

Prvouka

 • Dny v týdnu.
 • Kalendář, orientace v kalendáři.
 • PS str. 57-59.

Pracovní vyučování

 • Návštěva zahradnictví.

Výtvarná výchova

 • Stavby z krychlí.

Hudební výchova

 • Hudební hádanky a hry.

Tělesná výchova

 • Přeskoky.

Doplňující informace pro rodiče

 • Od 25. 4.  – děti si budou nosit denně trojúhelníkové pravítko. V pondělí si také přinesou PS z prvouky.
 • Trénujte pamětné počítání, pravidelně čtěte.
 • Kontrolujte dětem pravidelně pomůcky do vyučování – fixy na tabulku, vyčištěné fólie, ostrouhané tužky a pastelky, lepidlo.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top