Týdenní plán od 25. 4. do 29. 4. 2016

Český jazyk

 • Opakování a procvičování probraného učiva
 • Vyvození učiva – párové souhlásky b-p na konci slov

Čtení

 • Čtení v Čítankách a mimočítanková četba
 • Důraz na intonaci
 • Čtení po rolích, dramatizace pohádky

Psaní

 • Psaní v Písance, přepis s doplňováním, diktát
 • Důraz na správný tvar, sklon a výšku písma

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení 3, slovní úlohy
 • Početní výkony se závorkou
 • G – procvičování učiva – měření úseček na cm, mm
 • Bod náleží, nenáleží úsečce nebo přímce

Prvouka

 • Shrnutí učiva – hospodářská zvířata, domácí ptáci
 • Jejich úžitek pro člověka

Pracovní vyučování

 • Jarní mozaika – vytrhávání a lepení kousků papíru
 • Práce dle předlohy, šablony

Výtvarná výchova

 • Ztvárnění hrdiny z oblíbené knížky
 • Pastelky, temperové barvy, tuš

Hudební výchova

 • Taneční pohyb – držení těla
 • Opakování písničky zpívané jako kánon

Tělesná výchova

 • Míčové a sportovní hry
 • Hod a manipulace s míčem

Doplňující informace pro rodiče

 1. Neustále procvičujte násobení a dělení 2, 3, bude test.
 2. Následující týden vyvodíme násobení 4.
 3. Připomínám, že vybíráme na výlet 400,- Kč.

třídní učitelka, Irena Santariusová

Odkazy na procvičování učiva

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Počítání se zajíčky p, b na konci slov Jarní byliny
Opakuj si s beruškou Párové souhlásky Naši ptáci
Poklad kapitána Flinta Poznáš jejich hlasy? Hospodářská zvířata
Back To Top