Týdenní plán od 25. 4. do 29. 4. 2016

Český jazyk

  • Slovní druhy – přídavná jména, zájmena

Anglický jazyk

  • Clothes – I am wearing

Matematika

  • Násobení a dělení mimo obor násobilek

Prvouka

  • Třídění živočichů podle přijímání potravy

Pracovní činnosti

  • Zhotovení ozdobného předmětu

Výtvarná výchova

  • Kvetoucí strom – otisk

Hudební výchova

  • Tanec, poslech : L. van Beethoven, zpěv: Když jsem byl malučký, hra na flétnu: stupnice

Tělesná výchova

  • Pohybové hry na rozvoj rychlosti, obratnosti, desatero zásad chování fair play

Doplňující informace pro rodiče

  1. Vybíráme 350,- Kč na výlet.
  2. Rodiče, kteří nebyli na třídních schůzkách, najdou čtvrtletní hodnocení svých dětí na ELCE.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Přídavná jména    Zájmena Násobení 100   Další procvič. Clothes

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top