Týdenní plán od 25. 4. do 29. 4. 2016

Český jazyk

 • Opakování a procviičování učiva
 • Pravopis
 • Diktát

Čtení

 • Plynulé a výrazné čtení
 • Intonace
 • Dramatizace

Psaní

 • Opis a přepis krátkých textů

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení 2, 3
 • Slovní úlohy
 • Početní výkony se závorkoui
 • G – úsečka

Prvouka

 • Pozorování hospodářských zvířat – vycházka
 • Opakování – hospod. zvířata, jaro

Pracovní vyučování

 • Výroba šperku

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k příběhu

Hudební výchova

 • Držení při tanečním pohybu
 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Překážková dráha
 • Posilovací cviky
 • Postřeh a dynamika

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte psací, kreslící a rýsovací potřeby.
 2. V neděli 1. 5. se koná zábavné dopoledne u chaty Anny – Krtečkova stezka – všichni jste zváni.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
 Pravopis  Počítej s Iáčkem  Porcvičuj si  Miminka
 Slovní druhy  Sčít. a odčít. do 100  Opakování – jaro  Písnička
 Doplň  Pro šikulky    Hurvínek
 Bě, pě, vě, mě  Školákov    
 Je to správně?      
       
Back To Top