Týdenní plán od 18. 4. do 22. 4. 2016

Český jazyk

 • Slabiky bě, pě, vě, mě
 • Slovní druhy
 • Věta, souvětí
 • Sloh – telefonování

Čtení

 • Spisovatelé, ilustrátoři
 • Čtenářská dílna
 • Výrazné čtení s přednesem

Psaní

 • Přepis krátkých textů
 • Diktát

Matematika

 • Násobení a dělení 3
 • Řetězové počítání
 • Slovní úlohy
 • G – měření v cm a mm – přesnost

Prvouka

 • Hospodářská zvířata

Pracovní vyučování

 • Návštěva zahradnictví

Výtvarná výchova

 • Dokončení započatých prací
 • Kresba – ilustrace – využití vlastních knih

Hudební výchova

 • Refrén v písni
 • Pět minut v Africe
 • Poslech V. Trojan

Tělesná výchova

 • Posilování, dynamika, postřeh
 • Cvičení na žebřinách a lavičkách
 • Kin ball

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve čtvrtek od 15.30 do 17.30 proběhne informativní třídní schůzka.
 2. Známky za 3. čtvrtletí naleznete na Elce.
 3. Zakupte dětem opět fix na tabulku – obojí ať si přinesou v průběhu tohoto týdne.
 4. Využívejte k procvičování učiva odkazy na plánu.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Bě, pě, vě, mě  Poklad Hosp. zvířata  Závody miminek
Skládej věty  Násobení a děl. 2 Procvičuj si  Křížovka
Porozumíš?  Počítáme s Iáčkem Opakování  Píseň
Druhy slov  Sčít. a odč. do 100    
Pravopis      
Doplň správně  Školákov    
Back To Top