Týdenní plán od 25. 4. 29. 4. 2016

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí.
 • Spojování vět v souvětí.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Anglický jazyk

 • Preposition to, at.

Matematika

 • Dělení desetinných čísel stem a přirozeným číslem.
 • G: pravidelní obrazce, jednotky obsahu.

Vlastivěda

 • Západní Čechy.

Přírodověda

 • Cévní a trávicí soustava.

Pracovní činnosti

 • Den Země.

Výtvarná výchova

 • Zaznamenání skutečnosti.

Hudební výchova

 • Akordy.
 • Nácvik nové písně.

Tělesná výchova

 • Skok do výšky.
 • Sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • S dětmi proveďte kontrolu pomůcek do geometrie, pracovní a výtvarné výchovy a doplňte.
 • V pátek 6. května 2016 mají děti ředitelské volno.
 • 6. 5. 2016 branný závod – Holčovice.
 • 17. 5. 2016 se fotíme.

Jana Vyležíková, třídní učitela

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Přírodověda

Vlastivěda

Des. čísla Přídavná j. Nervová soustava Západní Čechy
Jednotky obsahu Zájmena Oběhová soustava Co je na obrázku
      Slepá mapa
Back To Top