Týdenní plán od 25. 1. do 29. 1. 2021

Český jazyk

 • Procvičování měkkých a tvrdých souhlásek – uč. str. 68, 69
 • Spojky, souvětí – uč. str. 62-67

Čtení

 • Dramatizace pohádek, loutkové představení
 • Společná četba: Čarodějnice Eulálie

Psaní

 • Opis, přepis
 • Diktát slov a krátkých vět

Matematika

 • +, – do 100 bez přechodu 10
 • Sčítání dvojciferných čísel do 100 bez přechodu 10
 • Slovní úlohy
 • Písemné sčítání dvojciferných čísel do 100 bez přechodu 10

Prvouka

 • Naše zdraví – hygiena a čistota
 • Zdravá svačinka a jídelníček
 • Návykové látky, šikana

Pracovní vyučování

 • Zdravý talíř

Výtvarná výchova

 • Kresba – zimní rukavice

Hudební výchova

 • Rytmizace

Tělesná výchova

 • Pobyt venku – vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve čtvrtek 28. 1.  4. vyučovací hodinu –  vydání výpisu pololetního vysvědčení
 • Pátek 29. 1. – pololetní prázdniny
 • Od 1. 2. do 5. 2. – jarní prázdniny

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI  UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Doplňovačka Písemné + a –  Hygiena
Procvičování pravopisu Dopočítávání do desítky Naše zdraví
Výlet na safari Geometrie
Spojky Odpočítávání od desítky
Spoj věty – procvičování + do 100 – dvojciferná čísla
+ do 100 – puzzle

 

 

Back To Top