Týdenní plán od 25. 1. do 29. 1. 2021

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie podstatných jmen
 • Pravopisná cvičení
 • Shoda přísudku s podmětem

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Opakování učiva
 • Desetinná čísla

Vlastivěda

 • Evropa – živočichové a rostliny

Přírodověda

 • Subtropický pás – opakování
 • Mírný pás
 • Miniprojekt – Fauna a flóra v jednotlivých oblastech Země

Informatika

 • ZAV
matematika český jazyk vlastivěda přírodověda
desetinná čísla rod střední Evropa podnebné pásy
dělení procvičování rozmanitost podmínek života
Back To Top