Týdenní plán od 24. 5. do 29. 5. 2021

Český jazyk

 • Souvětí, spojovací výrazy str. 127-131
 • Vzorce souvětí
 • Příčestí minulé
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Vyhledávání, rozbor
 • Lv – společná četba

Anglický jazyk

 • It´s snowing

Matematika

 • Řešení slovních úloh
 • Písemné +, -, x, :
 • G – grafický součet a rozdíl úseček (40, 42)

Vlastivěda

 • J. A. Komenský
 • Marie Terezie

Přírodověda

 • Opakování ekosystémů (louka, park, obydlí…)

Informatika

 • Příprava vytvoření grafického výstupu dle zadání

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Přírodní objekty

Hudební výchova

 • Hra na Orffovy nástroje – doprovod

Tělesná výchova

 • Technika startu, nízký start, sprint

Doplňující informace pro rodiče

Dbejte, prosím, na přípravu do vyučování. Zkontrolujte opět pouzdra a veškeré pomůcky potřebné do výuky.

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda
Doplň správně Písemné +, – Učitel národů Ekosystémy
VJ x souvětí G – graf. součet J. A. Komenský
Větné vzorce G – graf. rozdíl Marie Terezie

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top