Týdenní plán od 24. 5. do 28. 5. 2021

Český jazyk

 • Párové souhlásky z-s
 • Procvičování probraných párových souhlásek
 • Procvičování slovních druhů
 • Sloh: popis předmětu

Čtení

 • Hlasité čtení s přednesem
 • Tiché čtení s porozuměním
 • Společná četba

Psaní

 • Adresa
 • Opis a přepis
 • Diktát vět

Matematika

 • Násobení a dělení čísly 2, 3 , 4
 • Opakování +, – do 100
 • Slovní úlohy
 • G: opakování – úsečky, přímky, body

Prvouka

 • Léto u vody
 • Žabí lapbook

Pracovní vyučování

 • Žáby na rybníku

Výtvarná výchova

 • Kreslíme žábu
 • Dokončení žabího lapbooku

Hudební výchova

 • Hudební hry a hádanky

Tělesná výchova

 • Překonávání překážek – turistika
 • Chůze a běh po vyznačené trase

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o kontrolu pomůcek do školy (pravítka, folie)

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Párové souhlásky z-s Násobilka – kvíz Léto u vody
Křížovka Kvíz +, – do 100 Léto u rybníka
Mlsné žabky Násobilka 2, 3, 4 – rozcvička Makro fotografie hmyzu
Procvičuj z-s Doplň násobky 4 Žába -fotografie
Kvíz Násobení a dělení 4 Vývoj žáby
Druhy slov Procvičuj +, – do 100 Kvíz – zvířata u vody
Žába – stavba těla
Back To Top