Týdenní plán od 24. 4. do 28. 4. 2023

Český jazyk

 • Opakování a procvičování slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Procvičování užití párových souhlásek
 • Procvičování psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách
 • Vypravování
 • Úvod do slovních druhů
 • str. 87, 90

Čtení

 • Dopravní prostředky
 • str. 124-129
 • Nabídka knih, výstavka oblíbených knih

Psaní

 • Trénování spojů jednotlivých písmen a slabik
 • Přepis říkanky
 • str. 20-21

Matematika

 • Procvičování nás. a děl. 2
 • Dělení číslem 3, třetina, 3 krát menší
 • Násobení a dělení 3
 • Násobení a dělení číslem 1
 • str. 14-18

Prvouka

 • Určování času
 • Hodiny
 • PS str. 63-64

Pracovní vyučování

 • Rozmnožování pokojových květin

Výtvarná výchova

 • Modelování podle skutečnosti

Hudební výchova

 • Deklamace říkadel, dynamika. Písničky s jarní tématikou

Tělesná výchova

 • Vybíjená – základní pravidla a nácvik
 • Trenéři do škol

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek 27. 4. se uskuteční „Slet čarodějnic a čarodějů“ – od 16 hodit u ZŠ Slet čarodějnic a čarodějů… – Základní škola Město Albrechtice (zsma.cz)

Odkazy k procvičování učiva

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top