Týdenní plán od 17. 4. do 21. 4. 2023

Český jazyk

 • Opakování a procvičování
 • Slova se skupinami dě, tě, ně
 • Slova se skupinami bě, pě, vě, mě
 • Procvičování užití párových souhlásek
 • Procvičování psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách
 • Vypravování
 • str. 87-89

Čtení

 • Náš svět
 • Plynulé čtení, správná intonace
 • str. 132-136

Psaní

 • Přepis krátkých textů
 • str. 22-23

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení 2
 • Násobení číslem 3, 3krát větší
 • G: měření na cm a mm
 • str. 10-13

Prvouka

 • Čas
 • Kalendář – měsíce v roce, dny v týdnu
 • str. 43, PS str. 61-62

Pracovní vyučování

 • Vycházka, úklid v přírodě – Den Země

Výtvarná výchova

 • Výtvory dle fantazie – stavby z krabiček

Hudební výchova

 • Refrén v písni, opakujeme noty

Tělesná výchova

 • Cvičení s lavičkami a na lavičkách, slalom s překonáváním překážek
 • Trenéři do škol

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek se konají informativní třídní schůzky (15:30-17:30 viz rezervační systém na edupage)

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Hv
Skupiny dě, tě, ně Násobíme a dělíme 2 Seřaď měsíce Tancovala žížala
Skupiny bě, pě, vě, mě Slovní úlohy Přiřaď správně Nepořádný krtek
Doplň slabiku Přiřaď správně Dny v týdnu Hra na tělo
Procvičuj – pár. souhl.  Násobíme 3 Kalendář Hejbni kostrou
Doplň správně Kvíz Chválím tě, Země má

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top