Týdenní plán od 23. 2. do 27. 2. 2015

 

Český jazyk

 • Pravopis koncovek přídavných jmen
 • Procvičování mluvnice v testech
 • Čtení – návštěva knihovny – beseda o B.Němcové

Český jazyk – sloh

 • Upravování textu

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • Present simple – negative

Matematika

 • Desetinná čísla – zaokrouhlování
 • Test na sčítání a odčítání deset. čísel
 • Slovní úlohy s deset. čísly
 • Geo – krychle, kvádr

Vlastivěda

 • Sousední státy ČR 
 • Prezentace a výpisky o Slovensku, Polsku, Německu a Rakousku

Přírodověda

 • Lišejníky a mechy
 • Výtrusné a semenné rostliny

Pracovní činnosti

 • Vyšívání

Výtvarná výchova

 • Námět linie různými nástroji v různých materiálech

Hudební výchova

 • Písně, hudeb. nauka a poslech

Tělesná výchova

 • Bruslení – 24.2.

Doplňující informace pro rodiče

 V úterý 24.2. bruslení a návštěva knihovny v Krnově – doplatit 36 Kč.

 Ve středu 4.března se bude konat konzultační schůzka od 15.30 do 16.30 hod.

 Kontrolujte informace a známky na Elce, dohlédněte na přípravu žáků do hodin. 

 Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Učivo k procvičování

Jazyk český Matematika Vlastivěda
Pošli test Procvič Podívej
Back To Top