Týdenní plán od 2. 3. do 6. 3. 2015

 

Český jazyk

 • Druhy zájmen
 • Koncovky podstat. a přídav. jmen
 • Čtení vyhledávací a střídavé, orient. prvky v textu

Český jazyk – sloh

 • Poslech a reprodukce pohádky

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • Daily routine, Free time activity

Matematika

 • Desetinná čísla – procvičoání ve slovních úlohách
 • Kontrolní cvičení se sčítáním a odčítáním zpaměti i písemně
 • Geo – úhly – porovnávání, osa úhlu, osová souměrnost

Vlastivěda

 • Evropská unie
 • Zajímavá místa v evropských státech

Přírodověda

 • Třídění rostlin, význam rostlin, fotosyntéza

Pracovní činnosti

 • Papírořez

Výtvarná výchova

 • Experimentální činnost s využitím dekorativní tvorby v bytovém prostředí

Hudební výchova

 • Pantomima a pohybová improvizace
 • Hudební nauka

Tělesná výchova

 • Pohybové hry a gymnastika – záchrana a dopomoc

Doplňující informace pro rodiče

 4. 3. třídní konzultační schůzka od 15.30 do 17.30 hodin ve třídě.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český Matematika Vlastivěda
Stupňování přídav. jmen Opakuj arit. prúměr Zkus to
Back To Top